Zasady Przyjęcia - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady Przyjęcia

Dla rodziców


Zasady przyjęcia do placówki odbywa się na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych!


Drodzy Rodzice!


Zwrócenie Państwa uwagi na tę stronę oznacza, że szukacie Państwo pomocy dla swojego dziecka. Zastanawiacie się zapewne, czy umieszczenie córki w tego typu placówce, będzie prowadziło do rozwiązania nurtujących was problemów wychowawczych, które powodują często Waszą bezsilność.
Zanim podejmiemy ten krok /umieszczenie dziecka w placówce/, zastanówmy się, czy wyczerpaliśmy wszystkie możliwe środki prowadzące do rozwiązania problemów wychowawczych. Niech pomocą w tym względzie będą poniższe pytania:
* Czy podejmowaliśmy próbę przeprowadzenia spokojnej rozmawy z córką? Czy rozmowy te prowadziły do wspólnych ustaleń i czy ustalenia te były konsekwentnie realizowane?
* Czy nawiązaliśmy współpracę ze szkołą, do której uczęszcza nasze dziecko? Czy zasięgaliśmy porady wychowawcy, pedagoga, psychologa?
* Jeśli oddziaływania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, czy skorzystaliśmy z pomocy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej?

Jeśli żadne z tych oddziaływań nie wpłynęło na zmianę postaw
dziecka, możemy skorzystać z pomocy oferowanej przez nasz Ośrodek. Podejmując taką decyzję, należy jednak uświadomić dziecku, że nie jest to działanie skierowane przeciwko niemu, ale jest to konkretna pomoc w jego problemach.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w trzech etapach:

I etap: Na wstępie należy skontaktować się z naszą placówką i umówić na rozmowę kwalifikacyjną. Celem takiej rozmowy jest wstępna diagnoza, czy nasz ośrodek jest odpowiednią formą pomocy dla naszego dziecka. Na taką rozmowę rodzic zgłasza się razem z dzieckiem. Należy zabrać:
* postanowienia sądowe, o ile były wydane,
*  posiadane przez nas orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, o ile były wydane,
* opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko,
* ostatnie świadectwo szkolne,
* podstawowe dane o dziecku: data urodzenia, pesel, adres szkoły rejonowej.

Rozmowa odbywa się w obecności dyrektora placówki i/lub szkoły, pedagoga lub wychowawcy.

II etap: Następnym etapem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenia zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka (zobacz zestaw wymaganych dokumentów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu). Orzeczenie takie jest niezbędne, by ubiegać się o przyjęcie do naszego Ośrodka.

III etap: Ostatnim etapem jest wystosowanie wniosku do
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (do Wydzialu Edukacji), z prośbą o skierowanie dziecka do naszej placówki. Właściwy Urząd macierzysty zwraca się do Urzędu Miasta w Przemyślu z prośbą o wydanie skierowania do naszej placówki (art. 71b ust. 5b Ustawy o systemie oświaty).

Uwaga!
Zrealizowanie powyższych punktów nie oznacza, że dziecko już zostanie przyjęte do placówki.
Po wstępnej decyzji o przyjęciu, dyrektor placówki wpisuje dziecko na listę oczekujących na przyjęcie. Kolejność na tej liście określa data dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Pragnienie umieszczenia dziecka w placówce należy potwierdzić w maju lub w lipcu (jeśli planowane przyjęcie dotyczy nowego roku szkolnego). Po spełnieniu powyższych wymagań, do Ośrodka przyjmowane są kandydatki z listy oczekujących (wg kolejności na tej liście) w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc.
W przypadku, gdy liczba kandydat
ek na miejsce w internacie Ośrodka przekracza liczbę wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa. Wychowanki z tej listy zostaną przyjęte, o ile rodzic dziecka z listy oczekujących zrezygnuje z umieszczenia dziecka w naszej placówce.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego