O Ośrodku - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Ośrodku

Ośrodek

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Dyrektorem Ośrodka jest
mgr Anna Klim (s.Leonarda). Dyrektorem Szkoły mgr Elżbieta Smoła.


Ośrodek przeznaczony jest dla dziewcząt, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanek do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Fundamentem wszelkich działań wychowawczych są wartości chrześcijańskie.
W procesie nabywania kompetencji społecznych dziewczęta z zaburzeniami zachowania
, doświadczają znacznych trudności. W ich przypadku uczenie się określonych ról społecznych jest bardzo ważne, ponieważ najczęściej mają one niskie poczucie własnej sprawności w zakresie pełnienia określonych ról społecznych. Istotnym elementem socjoterapii jest prawidłowe kreowanie roli córki, potem matki, a w konsekwencji dojrzałej kobiety.
Dziewczęta aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła poprzez uczestnictwo w Eucharystii i sakramencie pojednania oraz różne formy modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. Każdego dnia spotykają się na wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia. Biorą także udział w nabożeństwach
, w zależności od okresu liturgicznego (m.in. Różaniec, Gorzkie żale, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa Majowe, Nabożeństwa Czerwcowe). Uczennice klas III Gimnazjum mają możliwość przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania po ukończeniu wymaganej formacji.Zgodnie z Regulaminem Ośrodka, od wychowanki wymaga się:
• szacunku wobec własnej osoby oraz drugiego człowieka,
• kulturalnego zachowania się w placówce,
• godnego reprezentowania placówki na zewnątrz,
• właściwego wykorzystywania czasu w placówce przeznaczonego na naukę i rozwój osobowości,
• systematycznego przygotowywania się do zajęć,
• okazywania szacunku pracownikom placówki i respektowania ich wymagań,
• utrzymywania ładu i czystości w pomieszczeniach placówki i jej otoczeniu,
• przebywania w grupie i z grupą nawet podczas wyjść poza teren Ośrodka.Ponadto wychowanka:
• nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa żadnych innych środków odurzających, nie używa wulgaryzmów, nie żuje gumy,
• dba o schludność wyglądu, nosi obuwie zmienne, nie maluje się, nie farbuje włosów, ma je zawsze związane, itp.
,
• nie przywozi telefonu komórkowego
i innych wartościowych przedmiotów,
• uczestniczy w zajęciach organizowanych w grupie.


MOS przeznaczony jest dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym i mieści w sobie Gimnazjum oraz Internat,jako kompleksową całość wychowawczą.  Gimnazjum posiada status szkoły publicznej i mogą do niego uczęszczać uczennice z całego kraju. Gimnazjalistki mieszkają w Internacie, który razem z w/w szkołą tworzy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Kadrę wychowawczą i dydaktyczną stanowią zarówno osoby zakonne jak też świeckie.
Umieszczenie dziecka w placówce domaga się ścisłej współpracy rodziców i opiekunów prawnych z kadrą wychowawczą.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
o przyjęcie do MOS i Gimnazjum (wnioski dostępne w zakładce rekrutacja).
- Orzeczenie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia secjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
-
Posiadane opinie psychologiczne i pedagogiczne.
-
Skierowanie Starosty Powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania do Młdzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
- Skrócony odpis aktu urodzenia.
- Poświadczenie zameldowania.
- Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z usług medycznych.
- Świadectwo Chrztu Św.
- Ksero postanowienia sądowego (o ile zostały wydane) dotyczące ograniczenia bądź pozbawienia praw rodzicielskich.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego