Regulamin Ośrodka - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin Ośrodka

Ośrodek

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
W PRZEMYŚLU


Niniejszy Regulamin określa formalne zasady współżycia członków społeczności placówki. Jest to uregulowanie wspólne dla Internatu i Niepublicznego Gimnazjum działającego w Ośrodku.


I. Prawa wychowanki


§ 1


1. Podstawowym prawem wychowanki a zarazem uczennicy jest prawo do nauki i własnego rozwoju.

Ponadto wychowanka ma prawo do:
2. Poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny psychicznej.

4. Wolności myśli, sumienia i religii, jeśli nie naruszają one porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób.

5. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.

6. Uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i trudności rodzinnych (w miarę potrzeb wychowanki i możliwości placówki).

7. Odwiedzin na terenie placówki (tylko przez rodziców lub opiekunów).

8. Przepustek, według zasad ustalonych przez placówkę.

9. Otrzymania pomocy materialnej na zasadach określonych przez placówkę w „Regulaminie przyznawania pomocy materialnej i stypendialnej”.

10. Zamieszkania, całodziennego wyżywienia i odpowiedniego standardu życia.

11. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia placówki zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami wychowawcy.

12. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; zasady opieki medycznej uzgadnia się z rodzicami lub opiekunami  (np. ze względu na odległość od miejsca zamieszkania rodziców do Ośrodka.

13. Wyboru kierunku kształcenia.

14. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej i prawami zapisanymi w punkcie V niniejszego regulaminu.

15. Uzyskania pomocy w wypadku trudności w nauce.

16. Rozwijania osobistych zainteresowań, zdolności i talentów,  organizowania na terenie placówki działalności kulturalnej, sportowej i własnej  aktywności, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy tymi zajęciami a potrzebą wysiłku szkolnego i w porozumieniu  z dyrektorem lub  wychowawcami.

17. Wypoczynku i rozrywki, do udziału w imprezach i wycieczkach.

18. Nagród i przywilejów.

19. Informacji na temat zasad funkcjonowania w placówce (dotyczy to dostępności do uregulowań zewnętrznych i wewnętrznych związanych z działalnością placówki).

20. Swobody wypowiedzi, o ile nie narusza to godności innych.

21. Zgłaszania uwag i postulatów nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji Ośrodka.

II. Obowiązki wychowanki


§ 2


Wychowanka ma obowiązek
1. Dbać o poszanowanie własnej godności osobistej.

2. Godnego i kulturalnego zachowania się w placówce i poza nią, dbania piękno mowy ojczystej.

3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
b) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
c) okazywania szacunki  osobom dorosłym i koleżankom,
d) przeciwstawiania się  przejawom brutalności i wulgarności (zakaz wszczynania kłótni, bójek, awantur;  podejmowania działań w celu ich zażegnania),
e) stwarzania atmosfery opartej na życzliwości, współpracy  i opiekuńczości,
f) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu.

4. Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom placówki (wita się z pracownikami Ośrodka, w czasie rozmowy z nimi stoi, nie trzyma rąk w kieszeniach, nie żuje gumy, nie opiera się o ścianę; wstaje, gdy wchodzi dyrektor, nauczyciel lub wychowawca).

5. Podporządkowania się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników placówki.

6. Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy.

7. Wnoszenia własnego wkładu w organizację życia placówki poprzez solidne wykonywanie dyżurów, zleconych prac oraz powierzonych funkcji.

8. Dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.

Wychowanka:
a) dba o higienę osobistą,
b) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, ani nie używa żadnych innych środków odurzających,
c) nie wnosi na teren Ośrodka wyrobów tytoniowych, alkoholu i innych środków odurzających, przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia członków społeczności Ośrodka,
d) nie wnosi na teren Ośrodka telefonu komórkowego i walkmanów,
e) nie wnosi na teren Ośrodka materiałów o charakterze zagrażającym zdrowiu psychicznemu i moralnemu.

9. Troski o mienie Domu i Szkoły, dbałości o ich estetyczny wygląd, utrzymanie  czystości i porządku na ich terenie, a w szczególności:
a) oszczędnego gospodarowania wodą, energią elektryczną i cieplną, sprzętem i urządzeniami,
b) noszenia w placówce obuwia zmiennego,
c) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone  z własnej winy,
d) spożywania posiłków w czasie i miejscu do tego przeznaczonym.

10. Przestrzeganie punktualności i obowiązującego porządku dnia, stosowanie się do zaleceń wychowawców oraz innych osób uprawnionych do pracy z młodzieżą, a w szczególności:
a) wychowanka ma obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia w szkole i przestrzegania obowiązujących tam zasad opisanych w punkcie V niniejszego regulaminu,
b) uczennice przychodzą do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć wynikających z planu nauczania,
c) wychowanka ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach organizowanych grupie, tzn. przebywa na terenie Domu (wyjścia tylko za zgodą wychowawcy), nie oddalanie się od grupy bez zgody wychowawcy, punktualnych powrotów z wyjazdów do domu.

11. Dbania o wygląd zewnętrzny, a w szczególności wychowanka:
a) Ma estetycznie uczesane włosy (nie może ich farbować),
b) nie nosi w budynku Ośrodka nakryć głowy,
c) nie nosi makijażu (w uchu może mieć nie więcej niż dwa kolczyki),
d) ma obcięte nie pomalowane paznokcie,
e) na terenie placówki nosi obuwie zmienne – buty całe na białej podeszwie lub sandały (nie mogą być to kapcie ani klapki),
f) przynosi na zajęcia sportowe odpowiedni strój, tenisówki lub adidasy,
g) na uroczystości przychodzi w stroju galowym: biała bluzka, ciemna spódnica, odpowiednie buty (na niskim obcasie; nie sportowe).

12.   Pozostawianie ubrania wierzchniego i obuwia w szatni (za pozostawienie w innym miejscu i wiążącą się z tym kradzież lub zniszczenie placówka nie odpowiada).

III. Nagrody


§ 3


Rodzaje nagród i formy ich przyznawania

Za wyróżniające się zachowanie w placówce, włożony trud w pracy nad sobą, osiąganie dobrych wyników w nauce i inne szczególne osiągnięcia, wychowanka może zostać nagrodzona:

1. Pochwałą ustną w rozmowie indywidualnej z wychowawcą grupy/klasy za nieujawnione działania na rzecz własnego rozwoju, dobra rodziny, grupy/klasy lub innych osób.

2. Pochwałą ustną udzieloną przez wychowawcę na forum grupy/klasy za zaangażowanie w przygotowanie i realizację imprezy grupowej lub klasowej (np. wycieczki, ogniska, spotkania z rodzicami, urodzin i innych uroczystości).

3. Pochwałą ustną udzieloną przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum grupy/klasy za:
a) koleżeńskie zachowanie na lekcji, na przerwie międzylekcyjnej, wycieczce, zawodach sportowych,
b) jednorazową, bądź wielokrotną pomoc koleżeńską w nauce,
c) przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu gazetki grupowej/klasowej, przedmiotowej, tematycznej.

4. Prezentacją osiągnięć  uczennicy związanych z funkcjonowaniem grupy na gazetce i/lub umieszczenie osiągnięć wychowanki w kronice grupy/klasy; o tej formie nagrody decyduje wychowawca grupy lub klasy.

5. Pochwałą ustną udzielona na forum klasy przez nauczyciela przedmiotu  za trud włożony w naukę przedmiotu lub osiągnięcia w nauce.

6. Pochwałą ustna udzieloną przez dyrektora Ośrodka lub Szkoły wobec ogółu wychowanek/uczennic za:
a) systematyczną i długotrwałą pomoc koleżeńską w nauce,
b) nieobojętną postawę wobec zjawisk zagrażających zdrowiu i życiu innych ludzi,
c) nieobojętną postawę wobec aktów wandalizmu, dewastacji mienia wspólnego lub kradzieży,
d) działalność artystyczną o istotnych walorach wychowawczych na rzecz ogółu społeczności placówki (np. przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego, prezentacji multimedialnej),
e) działalność artystyczną na rzecz społeczności lokalnej oraz za udział w konkursach poza ośrodkiem,
f) osiągnięcia sportowe.

7. Prezentację osiągnięć uczennicy w kronice placówki i/lub na stronie internetowej albo też w mediach; o tej formie nagrody decyduje dyrektor placówki lub szkoły na wniosek wychowawcy lub organizatora przedsięwzięcia, w którym wychowanka odniosła sukces.

8. Podziękowaniem umieszczonym na tablicy z życia placówki; o przyznaniu tej nagrody decyduje dyrektor placówki lub szkoły.

9. Dyplomem pamiątkowym, np. za udział w wewnętrznym konkursie lub imprezie sportowej; dyplom przyznaje dyrektor placówki lub szkoły na wniosek organizatora konkursu lub imprezy sportowej.

10. Listem pochwalnym skierowanym do rodziców, opiekunów lub sądu za wzorową postawę i/lub wyniki w nauce, który kieruje wychowawca grupy/klasy albo dyrektor placówki lub szkoły.

11. Przez umożliwienie korzystania z dodatkowych rozrywek kulturalnych, imprez lub wycieczek.

12. Przez dofinansowanie wycieczki.

13. Pierwszeństwem zgłoszenia uczennicy do stypendium fundowanego przez organizacje pozaszkolne.

14. Nagrodą rzeczową; nagrodę przyznaje dyrektor placówki lub szkoły za:
a) uczestnictwo w zawodach i konkursach organizowanych w placówce całoroczną działalność na rzecz placówki, np. redagowanie gazetki szkolnej, strony internetowej, kroniki placówki, działalność artystyczną, sportową
i kulturalną, troskę o rośliny i zwierzęta znajdujące się w placówce,

15. Podniesieniem oceny z zachowania; o tej formie nagrody wnioskuje wychowawca klasy na Radzie Pedagogicznej.

16. Przyznaniem przez nauczyciela najwyższej oceny za szczególne osiągnięcia (np. udział w olimpiadzie).

17. Przyznaniem i uroczystym wręczeniem świadectwa z wyróżnieniem za wyniki w nauce i zachowaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

18. Wpisem do dokumentacji przebiegu nauczania i/lub na świadectwie promocyjnym znaczących osiągnięć w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach artystycznych – o tę formę nagrody wnioskuje wychowawca klasy na Radzie Pedagogicznej.

§ 4


Źródła finansowania nagród

1. Źródłem finansowania przyznawanych nagród są środki własne ośrodka uzyskane z dotacji lub wpłat uczennic (tzw. „klasowego”), o ile sytuacja finansowa placówki na to pozwala.

2. Środki finansowe na nagrody lub same nagrody mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych (np. mogą być fundowane przez instytucje, organizacje, fundacje rządowe i pozarządowe oraz przez osoby prywatne).

§ 5


Nagroda rzeczowa nie odebrana przez wychowankę/uczennicę w ciągu dwóch tygodni jak też nagroda, której odbioru wychowanka świadomie odmówiła, przeznaczana jest na poczet przyszłych nagród dla wychowanek/uczennic.

IV. Kary


§ 6


Postanowienia ogólne

1. Ustalony system kar nie powinien naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanki/uczennicy.

2. Podstawą wychowawczą i profilaktyczną opisanego poniżej systemu kar jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu i/lub zachowania.

3. Środki wychowawcze powinny być stosowane zgodnie z zasadą gradacji kar oraz adekwatności w stosunku do popełnionego czynu.

4. Każdorazowo wychowance/uczennicy czyniącej zło należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowanego środka wychowawczego.

5. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w placówce jak i poza nią.

6. Za naprawienie szkody powstałej wskutek świadomego lub złośliwego zniszczenia sprzętu szkolnego przez wychowankę/uczennicę odpowiadają rodzice ucznia w formie materialnej lub rzeczowej. W miarę możliwości placówka stwarza wychowance lub uczennicy możliwości naprawienia szkody lub odpracowania za jej naprawę.

7. W przypadkach nietypowych, nie mieszczących się w poniżej opisanym schemacie, karę dla wychowanki/uczennicy określa się indywidualnie.

8. O wszystkich przypadkach stosowania kar wychowawca, dyrektor placówki lub szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) wychowanki/uczennicy w rozmowie telefonicznej lub podczas spotkania z rodzicami.

§ 7


Rodzaje kar

Za nieodpowiednie zachowanie i nie przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu (§ 2), wychowanka/uczennica może zostać ukarana:

1. Ustnym upomnieniem przez wychowawcę grupy/klasy lub nauczyciela.

2. Pisemnym upomnieniem przez nauczyciela, co związane jest z wpisaniem uwagi do dziennika i poinformowaniem wychowawcy grupy/klasy o zaistniałej sytuacji w obecności wychowanki/uczennicy. Wychowanka/uczennica, która ma co najmniej trzy uwagi w dzienniku nie może mieć oceny wyższej niż wyróżniająca z zachowania.

3. Ustnym upomnieniem pedagoga.

4. Pisemnym upomnieniem pedagoga, co związane jest z wpisaniem uwagi w dokumentację indywidualnego programu wychowawczego wychowanki i poinformowaniem rodziców o zaistniałej sytuacji.

5. Przez dyrektora placówki lub szkoły (o ile wcześniejsze działania zostały podjęte i nie przyniosły rezultatu) w postaci:
a) upomnienia ustnego,
b) dyżuru gospodarczego poza kolejnością,
c) zakazu oglądania telewizji na określony czas i/lub udziału w imprezach kulturalno-rozrywkowych,
d) zawieszenia na czas określony prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,
e) zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych,
f) zakazu udziału w wycieczce,
g) zmiany grupy lub klasy,
h) przeniesienia do innego pokoju,
i) pozbawienia funkcji w samorządzie grupowym, klasowym, szkolnym lub w organizacjach szkolnych,
j) zakazu wyjazdu na przepustkę lub skrócenia czasu przepustki,
k) zawieszenia w niektórych prawach wychowanki/uczennicy,
l) cofnięcia pomocy materialnej (socjalnej), jeśli powtarzające się wykroczenia ucznia dotyczyły zniszczeń na terenie szkoły i placówki,
m) pokrycia kosztów zniszczeń dokonanych przez wychowankę,
n) nagany dyrektora,
o) powiadomienia Policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa,
p) skreślenie z listy wychowanek i uczennic.

§ 8


Środki wychowawcze

Zachowania negatywne wychowanki/uczennicy powinny być powodem do podjęcia działań wychowawczych i naprawczych. Przyjmuje się następujący schemat postępowania.

1. Wychowawca grupy/klasy, nauczyciel lub inny pracownik placówki udziela ustnego upomnienia wychowance/uczennicy, która:
a) spóźnia się na zajęcia,
b) utrudnia prowadzenie lekcji
* rozmawia,
* zachowuje się agresywnie, arogancko lub wyzywająco,
* stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec koleżanek,
* zachowuje się niekoleżeńsko podczas lekcji, jest nietolerancyjna wobec koleżanek,
* zachowuje się w sposób wulgarny (słownictwo, gesty, wygląd),
* kłamie,
* nie okazuje szacunku lub nie podporządkowuje się poleceniom wychowawcy lub nauczyciela.
c) zachowuje się nieodpowiednio podczas przerwy (biega, zaczepia koleżanki, nie podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego), wycieczki, imprezy grupowej lub klasowej,
d) nie nosi obuwia zmiennego,
e) nierzetelnie wypełnia obowiązki dyżurnej,
f) stosuje groźby, szantaż, wymusza lub przymusza do zachowań upokarzających i poniżających ludzką godność,
g) łamie postanowienia regulaminu pracowni, biblioteki, stołówki,
h) nie wywiązuje się z obowiązków uczennicy (niesolidność, nieterminowość, nie odrabianie pracy domowej),
i) opuszcza zajęcia bez podania przyczyny, opuszcza teren szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
j) zalega z wymaganymi opłatami i zwrotem książek do biblioteki bez podania uzasadnienia,
k) jest inspiratorem lub uczestnikiem sytuacji gorszących i deprawujących (np. związanych z seksem),
l) wykazuje obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, znęcanie się itp.

2. Wychowawca grupy, o ile wcześniej upominał wychowankę za złe zachowanie (opisane w punkcie 1), może ją ukarać:
a) zakazem oglądania telewizji na określony czas i/lub udziału w imprezach kulturalno-rozrywkowych,
b) pozbawieniem funkcji w samorządzie grupowym,
c) zakazem udziału w wycieczce,
d) przeniesieniem do innego pokoju,
e) wnioskiem do dyrektora o przeniesienie do innej grupy,
f) wnioskiem do dyrektora placówki o skrócenie przepustki lub zakaz wyjazdu na przepustkę.

3. Wychowawca grupy/klasy, nauczyciel lub inny pracownik placówki może ukarać wychowankę/uczennicę karą porządkową za żucie gumy, śmiecenie lub brak obuwia zmiennego.

4. Wychowawca grupy/klasy lub nauczyciel udziela pisemnego upomnienia wychowance lub uczennicy (wpisuje uwagę do dziennika) wówczas, gdy wcześniejsze upomnienie nie przyniosło skutku.

5. Wychowawca grupy/klasy, nauczyciel lub inny pracownik placówki kieruje wychowankę/uczennicę:
a) do pedagoga placówki wówczas, gdy:
* działania wychowawcze zastosowane wobec wychowanki/uczennicy opisane w poprzednich punktach nie przyniosły pożądanego rezultatu,
* powtarzają się negatywne zachowania opisane w punkcie 1,
* podejrzewa się, że wychowanka/uczennica jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
* zachowuje się ona w sposób szczególnie agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych,
* umyślnie spowodowała uszczerbek na zdrowiu własnym lub innej wychowanki,
b) do dyrektora placówki lub szkoły, jeśli wychowanka
* wnosi na teren placówki wyroby tytoniowe, alkohol, środki odurzające, materiały niebezpieczne dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego lub innych,
* pali papierosy, używa alkoholu lub środków odurzających,
* świadomie dewastuje wyposażenie placówki,
* dopuściła się kradzieży,
* naraża na szwank dobre imię placówki,
* weszła w kolizję z prawem,
* permanentnie narusza inne postanowienia statutu lub regulaminu placówki.

6. Pedagog szkolny, do którego została skierowana wychowanka:
a) prosi, w obecności wychowanki/uczennicy, o przedstawienie zastrzeżeń wobec wychowanki przez osobę, która skierowała podopieczną; wychowanka/ uczennica ma prawo do przedstawienia własnej wersji wydarzeń,
b) podejmuje próbę nakłonienia jej do rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. przeproszenie za nieodpowiednie zachowanie, naprawienie wyrządzonej szkody,
c) wspólnie z wychowanką (o ile wychowanka chce) próbuje ustalić środki, których celem będzie zapobieganie w przyszłości podobnym zachowaniom negatywnym, np. proponuje wizytę u psychologa lub psychiatry, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, wizytę w poradni specjalistycznej itp.,
d) udziela pisemnego upomnienia (jeśli wychowanka w przeciągu tygodnia została ponownie do niego przyprowadzona) i próbuje ponownie kroków z punktu b) i c), a w przypadku ich nieskuteczności przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia dyrektorowi placówki.

7. Dyrektor placówki lub szkoły, do którego została skierowana wychowanka:
a) prosi w obecności wychowanki/uczennicy, o przedstawienie zastrzeżeń wobec wychowanki przez osobę, która skierowała podopieczną; wychowanka/uczennica ma prawo do przedstawienia własnej wersji wydarzeń,
b) udziela upomnienia wychowance/uczennicy i wskazuje środki służące rozwiązaniu zaistniałego problemu, np. przeproszenie za nieodpowiednie zachowanie, naprawienie wyrządzonej szkody,
c) może, po konsultacji z wychowawcą, nałożyć na wychowankę/uczennicę karę w postaci:
* dyżuru gospodarczego poza kolejnością,
* zakazu oglądania telewizji na określony czas i/lub udziału w imprezach kulturalno-rozrywkowych,
* zawieszenia na czas określony prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,
* zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych,
* zakazu udziału w wycieczce,
* zmiany grupy lub klasy,
* pokrycia kosztów zniszczeń dokonanych przez wychowankę lub naprawienie szkody,
* przeniesienia do innego pokoju,
* pozbawienia funkcji w samorządzie grupowym, klasowym, szkolnym lub w organizacjach szkolnych,
* skróceniem czasu przepustki,
d) jeśli wychowanka/uczennica nie podejmuje wskazanych przez dyrektora środków poprawy, lub jeśli wychowanka notorycznie łamie przyjęte ustalenia (jest do niego skierowana co najmniej dwa razy w tygodniu), dyrektor placówki lub szkoły może ukarać wychowankę/uczennicę
* wezwaniem do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów,
* pozbawieniem przepustki na określony czas za notoryczne niedostosowanie się do zaleceń,
* naganą dyrektora w obecności innych wychowanek (na apelu), co związane jest z odpowiednim wpisem w dokumentacji indywidualnego programu wychowawczego oraz poinformowaniu rodziców lub opiekunów o zaistniałej sytuacji; wychowanka, która otrzymała od dyrektora naganę nie może mieć na najbliższy semestr oceny z zachowania wyższej niż poprawna,
e) jeśli wychowanka/uczennica, mimo podjętych, powyżej opisanych działań, nie zmienia swego zachowania, dyrektor placówki lub szkoły przekazuje sprawę wychowanki/uczennicy do rozstrzygnięcia Radzie Pedagogicznej,
f) w przypadku zachowania wychowanki/uczennicy mającego znamiona przestępstwa lub świadczącego o przejawach szczególnej demoralizacji dyrektor placówki lub szkoły powiadamia Policję lub/i Sąd Rodzinny (szczegółowe zasady postępowania z takimi uczennicami zawarto w „Procedurach postępowania pracowników ośrodka w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży”).

8.  Rada Pedagogiczna rozpatrując sprawę wychowanki/uczennicy może skreślić wychowankę/uczennicę , jeśli:
a) został wyczerpany wachlarz oddziaływań wychowawczych opisanych powyżej, zachowanie wychowanki/uczennicy nie uległo poprawie,
b) udowodniono jej kradzież,
c) była inspiratorem pobicia lub współuczestniczyła w pobiciu lub maltretowaniu,
d) wychowanka internatu, co najmniej dwukrotnie, samowolnie opuściła teren placówki (uciekła),
e) wychowanka internatu nie powróciła z przepustki w okresie 8 tygodni, a nieobecność ta nie została usprawiedliwiona,
f) przyjmowała i/lub rozprowadzała substancje odurzające (alkohol, narkotyki itp.),
g) propaguje wartości grup nieformalnych sprzecznych z zasadami porządku publicznego i wciąga do tego innych.

§ 9


Tryb odwoławczy

1. Od każdej wymierzonej kary wychowanka lub uczennica może odwołać się do Dyrektora placówki (jeśli karę nałożył wychowawca grupy) lub Dyrektora szkoły (jeśli karę nałożył nauczyciel).

2. Odwołanie, o którym mowa w poprzednim punkcie:
a) musi mieć charakter pisemny; w odwołaniu wychowanka/uczennica:
* prosi o odstąpienie, złagodzenie lub zamiany kary na inną,
* szczegółowo uzasadnia przyczyny swego zachowania lub czynu,
* składa oświadczenie o naprawie wyrządzonej szkody i/lub poprawie swego zachowania, może zaproponować działania, które mogą jej w tym pomóc,
* może zawrzeć poręczenie Samorządu Wychowanek ze szczegółowym opisem działań podjętych przez ten Organ, które mogą faktycznie wpłynąć na zmianę zachowania uczennicy (np. organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce),
b) musi zostać złożone osobiście u dyrektora placówki (jeśli karę nałożył wychowawca grupy) lub Dyrektora szkoły (jeśli karę nałożył wychowawca klasy lub Dyrektor szkoły) w terminie do trzech dni od dnia, w którym wychowanka/uczennica została powiadomiona o karze.

3. Dyrektor placówki lub szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu tygodnia od daty jego złożenia. W tym celu konsultuje się z wychowawcą lub nauczycielem, który nałożył karę oraz zespołem wychowawczym wychowanki/uczennicy. Po przeanalizowaniu sytuacji, dyrektor może:
a) odwołać karę,
b) zawiesić warunkowo wykonanie kary na określony czas,
c) złagodzić karę,
d) zamienić karę na inną, np. wnioskowaną przez wychowankę/uczennicę,
e) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie.

4. O decyzji Dyrektora wychowanka/uczennica jest informowana w rozmowie indywidualnej w obecności swego wychowawcy.

5. Od decyzji wydanej przez Dyrektora odwołanie nie przysługuje.

V. Formalne reguły współżycia w Szkole


§ 10


Uczennica i jej rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do znajomości zasad oceniania (zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa Szkolny System Oceniania). O szczegółowych wymaganiach na poszczególnych przedmiotach informuje nauczyciel na pierwszych zajęciach.

§ 11


Procedury lekcyjne

1. Przed lekcją, zaraz po dzwonku, uczennice zbierają się przy wejściu do sali i oczekują na przybycie nauczyciela. Wejście do sali dozwolone jest po przybyciu i za zgodą nauczyciela.

2. Czynności na początku lekcji:
a) po wejściu do sali uczennice stają przy ławkach – jest to forma przywitania z nauczycielem, który wita uczennice,
b) jeżeli jest to pierwsza lekcja danej klasy, następuje modlitwa,
c) uczennice siadają, sprawdzają stan i kompletność wyposażenia swojego miejsca pracy (w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń lub braków w wyposażeniu zgłaszają ten fakt podczas wyczytywania swojego nazwiska, przy sprawdzaniu listy obecności) i przygotowują się do lekcji,
d) nauczyciel sprawdza listę obecności (uczennice zgłaszają wówczas problemy, np. brak pracy domowej),
e) nauczyciel podaje temat lekcji i formułuje jej cele i zadania.

3. Podczas lekcji uczennica:
a) nie spożywa żadnej żywności, nie żuje gumy, nie wyrzuca śmieci do kosza w trakcie lekcji, odpowiada z ławki, chyba, że zostaje wezwana do tablicy,
b) ma obowiązek aktywnego udziału w zajęciach i wykonywania poleceń nauczyciela,
c) ma prawo do zrozumiałego przekazu nauczanych treści z uwzględnieniem jej psychicznych i fizycznych możliwości,
d) w czasie bilansu, szczepień, wizyt u stomatologa wychodzi z lekcji za zgodą nauczyciela, w ustalonej kolejności.

4. Podczas zadawania pracy domowej, uczennica ma prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak ją wykonać.

5. Zakończenie lekcji:
a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, po którym uczennice porządkują swe stanowiska pracy,
b) jeżeli jest to ostatnia lekcja danej klasy odmawiana jest modlitwa,
c) dyżurne klasy są zobowiązane do pozostawienia w klasie porządku, który kontroluje nauczyciel.

6. Po zajęciach uczennica:
a) ma obowiązek starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, a w przypadku trudności – poszukiwania pomocy,
b) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności,
c) ma prawo do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela, np. podczas konsultacji.

7. Określone powyżej procedury lekcyjne dotyczą głównie zajęć lekcyjnych ogólnokształcących i teoretycznych (procedury zajęć praktycznych określają regulaminy odpowiednich pracowni).

§ 12


Przerwy

1. Uczennica ma prawo do:
a) odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej,
b) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych (w soboty i niedziele),
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane zaległe zajęcia,
c) przerw świątecznych, ferii, wakacji wg odrębnych przepisów.

2. Uczennica podczas przerwy międzylekcyjnej ma obowiązek:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa (uczennica nie biega, nie siada na parapetach i schodach),
b) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,
c) dbania o kulturalne zachowanie i słownictwo,
d) zgłaszania nauczycielowi dyżurującemu dostrzeżonych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia własnego i koleżanek,
e) przebywania na terenie Szkoły (uczennice nie mogą schodzić do świetlic internatowych, chyba, że mają godzinę wolną od zajęć).

3. Podczas długiej przerwy przeznaczonej na drugie śniadanie, uczennica:
a) oczekuje wraz z resztą klasy na korytarzu na nauczyciela, który miał z nimi trzecią lekcję,
b) udaje się wraz z klasą na stołówkę pod opieką nauczyciela,
c) zajmuje wyznaczone sobie miejsce na stołówce, zachowuje się cicho i kulturalnie (śniadanie podaje nauczyciel),
d) po zakończeniu drugiego śniadania i uporządkowaniu jadalni przez dyżurne, wraca wraz z całą klasą na korytarz szkolny pod opieką nauczyciela.

4. Podczas przerwy, w łazience przebywają co najwyżej trzy uczennice. Drzwi do łazienki winny być otwarte /aby zapobiegać paleniu papierosów/.

§ 13


Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia z zajęć

1. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej w następnym dniu jego wystąpienia.

2. O planowanej nieobecności na zajęciach winien zostać powiadomiony wychowawca klasy przez rodzica lub opiekuna.

3. Jeśli wychowawca klasy nie został powiadomiony wcześniej o fakcie nieobecności uczennicy, informuje o tym telefonicznie rodziców lub prawnych opiekunów, w możliwie najkrótszym czasie.

4. Usprawiedliwienia nieobecności uczennicy na zajęciach, przedstawiają na piśmie rodzice lub opiekunowie prawni, w pierwszym tygodniu od powrotu uczennicy do szkoły. Usprawiedliwienie otrzymuje wychowawca klasy.

5. Nie będą usprawiedliwiane nieobecności na pojedynczych lekcjach, chyba, że nauczyciel/wychowawca został o tym wcześniej uprzedzony.

6. Uczennicę może zwolnić z lekcji, na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców lub pielęgniarki placówki wychowawca klasy lub grupy, a w przypadku nieobecności wychowawcy – Dyrektor Szkoły.

§ 14


Wykorzystanie pomieszczeń i pomocy dydaktycznych

1. Uczennice mają prawo do udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą klasy/grupy.

2. Uczennice mają prawo do wykorzystania pomocy dydaktycznych poszczególnych pracowni za zgodą i na zasadach określonych przez nauczyciela, który jest opiekunem tej pracowni.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego